You are currently at our Slovakia website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Continental Barum s.r.o. spracúva vaše údaje v rámci vášho používania procesu internetových stránok continental-pneumatiky.sk v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Continental Barum s.r.o. zbiera, spracúva a používa vami zadané údaje na účely plnenia zmluvy v rámci vášho používania procesu internetových stránok continental-pneumatiky.sk. Pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, tieto údaje možno prenášať v prospech spoločností pridružených k spoločnosti Continental Barum s.r.o. v súlade s ods. 15 a nasl. nemeckého zákona o akciových spoločnostiach, ako je stanovené v Záväzných firemných pravidlách spoločnosti Continental.

Ak je to povolené a/alebo stanovené právnymi predpismi, tieto údaje možno hodnotiť na účely vykazovania (napr. štatistiky).

Vaše údaje sa budú zbierať, spracúvať a používať výhradne v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov (napr. s vaším súhlasom).

S cieľom zaistiť poskytovanie internetových stránok continental-pneumatiky.sk (napr. technickej podpory) prenášame údaje nášmu poskytovateľovi služieb,

- Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 RIVERWALK / DUBLIN 24 / IRLAND

Uvedený poskytovateľ zhromažďuje a spracováva v našom mene (na základe zmluvy o spracovaní údajov o objednávke) vaše osobné údaje, pokiaľ je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

So všetkými vašimi údajmi sa v súlade so zákonnými ustanoveniami manipuluje prísne dôverným spôsobom.

2. Zber a spracúvanie údajov

Spoločnosť Continental Barum s.r.o. uchováva osobné údaje svojich používateľov internetových stránok služieb continental-pneumatiky.sk len vtedy, ak jej k tomu bol poskytnutý súhlas. Uchovávané údaje sa týkajú len dátumu a času návštevy, navštívených stránok, používania kurzora na internetových stránkach, použitých funkcií stránok a internetových stránok, z ktorých sa používateľ dostal na internetové stránky spoločnosti Continental. Adresa IP sa prenáša anonymne a používa sa len na priradenie zemepisného umiestnenia na úrovni obce. Spoločnosť Continental Barum s.r.o. používa tieto informácie na meranie aktivity na internetových stránkach, na vytváranie štatistík a na zlepšovanie služieb a informácií poskytovaných prostredníctvom internetových stránok.

Osobné údaje používateľov sa používajú výhradne na spracúvanie otázok v rámci udeleného súhlasu alebo v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Continental má v súlade so zákonnými požiadavkami zavedené celosvetové, jednotné a vnútorné Pravidlá na ochranu údajov (ďalej len Záväzné firemné pravidlá), ktorými sa riadi ochrana vašich osobných údajov. Spoločnosť

Continental Barum s.r.o. uchováva údaje uvedené v rámci internetových stránok alebo údaje uvedené v rámci procesu, ako je meno, spoločnosť, e-mail, adresa a telefón, a to len na účely osobnej komunikácie s vami. Údaje sa ukladajú a/alebo používajú výhradne na účely spracúvania vašej otázky/problému/účasti na súťaži. Po dokončení spracúvania vašej otázky/problému sa vaše údaje vymažú pod podmienkou, že toto vymazanie nie je v rozpore s prípadnými zákonnými povinnosťami uchovávať záznamy.

3. Práva dotknutej osoby

3.1 Upozorňujeme, že ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov EÚ (ďalej len „GDPR“ z angl. General Data Protection Regulation) tieto práva:

Práva na informácie podľa článku 13 a 14 GDPR
Právo na prístup podľa článku 15 GDPR
Právo na opravu podľa článku 16 GDPR
Právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR
Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR
Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR

Ak máte v tejto súvislosti otázky, obráťte sa na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na adrese: ochranadat@continental.cz

3.2 V súlade s článkom 7(3) GDPR máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so zberom, spracúvaním/uchovávaním a používaním svojich osobných údajov. Súhlas treba stiahnuť písomne na adrese Continental Barum s.r.o., Objízdná 1628, 76502, Otrokovice, Česká republika alebo zaslaním e-mailu na ochranadat@continental.cz

3.3 S otázkami či sťažnosťami sa môžete kedykoľvek písomne (aj e-mailom) obrátiť na naše zodpovedné osoby. E-mail: ochranadat@continental.cz Tiež sa môžete obrátiť na príslušné orgány na ochranu osobných údajov, ak sú k dispozícii.

4. Ochrana uchovávaných údajov

Naša spoločnosť a naši poskytovatelia služieb používajú technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pred manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Tieto bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú a upravujú v súlade s najnovšími technológiami. Pokiaľ sú poskytnuté údaje nezašifrované, môžu si ich zobrazovať tretie strany. Z tohto dôvodu by sme radi zdôraznili, že pokiaľ ide o prenos údajov cez internet (napr. e-mailom), bezpečný prenos nie je možné zaručiť. Citlivé údaje by ste preto buď nemali prenášať vôbec, alebo len cez zabezpečené pripojenie (SSL). Ak ste pri využívaní stránok či súborov vyzvaný/-á na zadanie osobných údajov, upozorňujeme, že prenos týchto údajov cez internet nemusí byť bezpečný a že existuje riziko, že si ich neoprávnené osoby budú môcť zobraziť alebo s nimi manipulovať.

5. Súbory cookie

Pri vašej návšteve našich internetových stránok/využívaní nástrojov/služieb sa informácie môžu na vašom počítači ukladať v podobe súborov cookie. Tieto súbory cookie sa využívajú výhradne na zaistenie prevádzky internetových stránok. Ďalšie súbory cookie (napr. súvisiace s používaním internetových stránok) sa vytvárajú len na základe vášho súhlasu (pozri Zásady používania súborov cookie). Tiež sa môžete rozhodnúť neprijímať súbory cookie v nastaveniach svojho prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, je možné, že nebudete môcť plne využívať niektoré funkcie týchto internetových stránok/nástrojov/služieb.

6. Oracle Infinity

Pre tieto internetové stránky sa využíva nástroj na analýzu internetových stránok od spoločnosti Oracle Infinity Inc. pod názvom Oracle Infinity (ďalej len „Oracle Infinity“). Nástroj Oracle Infinity využíva súbor cookie na našich stránkach, ktorý sa vytvorí len s vaším súhlasom.
Uchovávané údaje sa týkajú len dátumu a času návštevy, navštívených stránok, používania kurzora na internetových stránkach, použitých funkcií stránok a internetových stránok, z ktorých ste sa dostali na internetové stránky spoločnosti Continental. Vaša adresa IP sa prenáša anonymne a používa sa len na priradenie zemepisného umiestnenia na úrovni obce. Preto za žiadnych okolností nie je možné určiť totožnosť jednotlivého návštevníka internetových stránok

7.  Google Analytics

Pre tieto internetové stránky sa využíva nástroj na analýzu internetových stránok od spoločnosti Google Inc. pod názvom Google Analytics (ďalej len „Google“). Nástroj Google Analytics používa súbory cookie, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači, aby sa dalo lepšie analyzovať, ako používatelia využívajú internetové stránky. Informácie o vašom používaní týchto internetových stránok vytvorené súborom cookie sa prenesú a uchovajú na serveri spoločnosti Google v USA.

Ak sa používa anonymizácia adries IP, spoločnosť Google skráti/anonymizuje posledné osemčíslie pre adresy IP v členských štátoch Európskej únie, ako aj pre ďalšie zmluvné strany dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná adresa IP je zaslaná a skrátená servermi spoločnosti Google v USA len vo výnimočných prípadoch. Tieto internetové stránky používajú aktívnu anonymizáciu adries IP. Spoločnosť Google bude tieto informácie používať v mene poskytovateľa internetových stránok na účely hodnotenia vášho využívania internetových stránok, vykazovania činnosti na internetových stránkach ich poskytovateľovi a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou na internetových stránkach a využívaním internetu.

Spoločnosť Google nebude vašu adresu IP spájať so žiadnymi ďalšími údajmi, ktorými o vás disponuje. Súbory cookie sa na našich stránkach využívajú len na základe vášho súhlasu. Okrem toho môžete trvalo predísť ukladaniu súborov cookie tak, že zmeníte príslušné nastavenia svojho prehliadača. Radi by sme však zdôraznili, že ak tak urobíte, je možné, že nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie týchto internetových stránok. Takisto môžete predísť zberu a používaniu údajov (súborov cookie a adresy IP) zo strany spoločnosti Google tým, že si prevezmete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Súbory cookie sa na našich internetových stránkach ukladajú len na základe vášho súhlasu. Okrem toho môžete trvalo predísť ukladaniu súborov cookie tak, že zmeníte príslušné nastavenia svojho prehliadača. Radi by sme však zdôraznili, že ak tak urobíte, je možné, že nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie týchto internetových stránok.

 

Táto webová lokalita využíva nasledujúce funkcie služby Google Analytics založenej na zobrazovaní reklám:

  • Google Analytics Demographics a Interest Reporting
  • Google Display Network Impression Reporting
  • Remarketing

Používame Google Analytics Demographics a Interest Reporting. Na analýzu trendov a marketingu používame údaje zo služby Google Interest na základe záujmov alebo údajov tretích strán o publiku (napr. vek, pohlavie a záujmy) so službou Google Analytics.

Na tejto webovej stránke používame remarketing so službou Google Analytics, aby sme mohli reklamovať online. Predajcovia tretích strán, vrátane spoločnosti Google, zobrazujú naše reklamy na internete. My a dodávatelia tretích strán, vrátane spoločnosti Google používame súbory cookie prvej strany (napr. súbory cookie služby Google Analytics) a súbory cookie tretích strán (napr. súbory cookie služby DoubleClick) na informovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe vašich predchádzajúcich návštev na našej webovej stránke.

Službu Google Analytics pre zobrazovanie reklám môžete zrušiť a môžete upraviť reklamy v sieti Google Display Analytics Network pomocou nastavení reklám na https://www.google.com/settings/ads.

8. AppNexus

Údaje zhromažďované pomocou súborov cookie: informácie o stránkach na našom webe, ktoré ste navštívili a informácie o reklamných kampaniach, ktoré ste videli alebo ste na ne klikli. Použitie zhromažďovaných údajov: Nazbierané informácie budú zverejnené v pseudonymizovanej forme, aby vám poskytli čo najrelevantnejšiu predikciu reklamy na základe vašich preferencií na našich webových stránkach a v rámci našich reklamných online kampaní.

Zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa cookie a možnosť povoliť alebo blokovať cookie: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy

9. Etarget

Služby od spoločnosti Etarget využívaj informácie získané na stránkach spoločnosti Continental Barum s.r.o. pre analytiku a marketingové cielenie.

Zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa cookie a možnosť povoliť alebo blokovať cookie: https://www.etarget.sk/privacy.php

10. Zdieľanie na sociálnych sieťach:

Ak využijete funkciu zdieľania na našich internetových stránkach, v prospech daného sociálneho média sa neprenesú žiadne osobné údaje. Ak na zdieľanie obsahu na našich internetových stránkach využijete vlastný profil, nemáme žiaden dohľad nad obsahom a rozsahom zberu údajov zo strany týchto sietí. V tomto ohľade sa uplatňujú podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov príslušnej sociálnej siete.

11.  iFraming:

Videá na svoje internetové stránky vkladáme pomocou technológie iFraming. Externý obsah z internetových stránok tretích strán možno vkladať a zobrazovať v určených oblastiach našich internetových stránok pomocou technológie iFraming.

12. LEADY:

Služby od společnosti Imper CZ s.r.o. využívají informace získané na stránkách společnosti Continental Barum s.r.o. pro analytiku a marketingové cílení. Bližší informace o ochraně údajů ze strany společnosti: www.leady.cz, dále na odkazech: https://imper.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Na našich internetových stránkach sú vložené videá z týchto internetových stránok tretích strán:

YouTube:
Internetové stránky, z ktorých sa pomocou technológie iFraming vkladajú videá, prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Videá sa po kliknutí označia logom spoločnosti YouTube. Oznámenie spoločnosti YouTube o ochrane osobných údajov nájdete [tu].

Ak navštívite jednu z našich internetových stránok s vloženými videami, prehliadač Internet Explorer nenadviaže automaticky spojenie so serverom príslušnej siete. Kliknutím na vložené video vyjadrujete svoj súhlas s komunikáciou s uvedenými internetovými stránkami a s umiestňovaním súborov cookie týmito internetovými stránkami. Kliknutím na vložené video sa informácia o tom, že ste navštívili naše internetové stránky, automaticky zašle prevádzkovateľovi uvedených stránok a uvedené stránky umiestnia súbory cookie.

Ak ste pri návšteve našich internetových stránok prihlásený/-á na uvedených stránkach, prenesené údaje sa budú spájať s vaším používateľským účtom. Ak chcete sieti zabrániť tomuto spájaniu informácií s vaším používateľským účtom, odhláste sa z príslušnej siete pred tým, než na dané video kliknete.

Aj keď nie ste zaregistrovaný/-á ako člen uvedených stránok alebo nie ste momentálne prihlásený/-á, po kliknutí na dané video sa vaše údaje môžu uchovávať prevádzkovateľom uvedených stránok. Nemáme žiaden vplyv na umiestňovanie súborov cookie tretích strán, ani na obsah a rozsah údajov zbieraných uvedenými stránkami, ani na to, ako sa tieto údaje používajú. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov uvedených internetových stránok.