You are currently at our Czech Republic website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Právní informace

Použití webových stránek, odpovědnost za výrobky

Informace na těchto webových stránkách nejsou závazné a jsou k dispozici výhradně pro informační účely. Mají pouze informativní charakter a nepředstavují nabídky podle definice v příslušných právních předpisech. Podrobnější informace a smluvní podmínky lze získat od příslušného autorizovaného prodejce. Není možné, aby na základě informací uvedených na těchto webových stránkách vznikla smlouva týkající se zde prezentovaného zboží.

Informace na těchto webových stránkách, výrobky a služby na nich popsané mohou být společností Continental Barum s.r.o. upraveny nebo aktualizovány, a to kdykoli bez předchozího upozornění. Pokud není výslovně uvedeno jinde, webové stránky společnosti Continental Barum s.r.o. neobsahují žádné záruky nebo informace o vlastnostech, které by jakýmkoli způsobem vedly ke vzniku odpovědnosti na straně společnosti Continental Barum s.r.o., výslovné nebo předpokládané, s ohledem na aktuální platnost, přesnost, úplnost nebo kvalitu dotčených informací.

Společnost Continental Barum s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti se svými webovými stránkami. Odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé ztráty/škody, nároky na náhradu škody nebo následné škody jakéhokoli druhu na libovolném právním základě utrpěné v důsledku vašeho přístupu nebo použití webových stránek, zejména včetně infikování vašeho počítačového prostředí viry, je tímto vyloučena.

Existence a plnění povinností a odpovědnost společnosti Continental Barum s.r.o. za výrobky a služby značky Continental se řídí výhradně příslušnými smluvními dohodami uzavřenými s ohledem na ně a ve spojení s aktuální verzí standardních obchodních podmínek společnosti Continental Barum s.r.o., které jsou platné v každém jednotlivém případě.

Upozornění na externí odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, u nichž nemáme žádný vliv na obsah. Proto také nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za takový další obsah. Příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránky je vždy odpovědný za obsah odkazovaných stránek. Odkazované stránky byly v době vytváření odkazů zkontrolovány ohledně případného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl zjištěn v okamžiku vytvoření odkazů. Průběžná kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétního náznaku porušení právních předpisů. Okamžitě odstraníme příslušné odkazy, pokud se zjistí, že porušují jakýkoli právní předpis.

Celosvětová dostupnost výrobků

Webové stránky mohou obsahovat informace o výrobcích značky Continental, které ve vaší zemi ještě nejsou k dispozici. Přítomnost takových informací na těchto webových stránkách neznamená záměr společnosti Continental Barum s.r.o. oznámit, že výrobek bude k dispozici po celém světě. Další informace o budoucích plánech pro výrobky, které pro vás ještě nejsou dostupné, získáte u prodejce nebo obchodního zástupce společnosti Continental.

Ochranné známky a autorská práva

Ochranné známky a loga („ochranné známky“) zobrazované na těchto webových stránkách jsou vlastnictvím společnosti Continental Barum s.r.o. a jejích dceřiných společností. Žádnou informaci na těchto webových stránkách nelze vykládat jako udělení licence nebo povolení k používání těchto ochranných známek. K tomuto účelu je vyžadován výslovný písemný souhlas společnosti Continental Barum s.r.o.. Neoprávněné použití těchto ochranných známek je přísně zakázáno. Společnost Continental Barum s.r.o. bude svá práva duševního vlastnictví uplatňovat po celém světě podle zákonů platných v každém jednotlivém případě.

Autorská práva © 2018 Continental Barum s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafiky, animace, videa, hudba, zvuky a další materiály na těchto webových stránkách podléhají autorskému právu a dalším právům duševního vlastnictví společnosti Continental Barum s.r.o. a jejích dceřiných společností. Společnost Continental Barum s.r.o. vlastní autorská práva k výběru, koordinaci a uspořádání materiálu na webových stránkách. Tyto materiály nesmí být kopírovány pro komerční použití a distribuci. Stejně tak nesmějí být pozměňovány nebo předávány na jiné webové stránky.