You are currently at our Bulgaria website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Правно известие

Използване на уеб сайтове, отговорност за продукта

Информацията в тези уеб сайтове не е обвързваща и се предоставя изключително за информационни цели. Тя е единствено с информативен характер и не представлява оферти, както са определени в приложимите законови регламенти. По-подробна информация и условията на договора могат да бъдат получени от съответния упълномощен търговец. Не е възможно договор, отнасящ се за предоставени стоки, да бъде създаден въз основа на информацията, съдържаща се в уеб сайта.

Информацията в тези уеб сайтове и продуктите и услугите, описани в нея, могат да бъдат променяни или актуализирани от Continental Adria pnevmatike d. o. o. по всяко време и без предварително уведомление. Освен ако някъде не е изрично обявено друго, уеб сайтовете на Continental Adria pnevmatike d. o. o. не съдържат гаранции или информация относно каквито и да било характеристики, за които Continental Adria pnevmatike d. o. o. може да носи отговорност, изрично или по подразбиране, включително по отношение на текущата валидност, точност, завършеност и качество на въпросната информация.

Continental Adria pnevmatike d. o. o. не поема каквато и да било отговорност във връзка с неговите уеб сайтове. Настоящото изключва отговорност за всякакви преки или косвени загуби/щети, претенции за компенсация и/или произтичащи щети от какъвто и да било вид и каквато и да било законова основа, претърпени в резултат на достъп до или използване на уеб сайтовете от Ваша страна, най-вече включително заразяване на Вашата компютърна среда с вируси.

Съществуването и изпълняването на задълженията и отговорността на Continental Adria pnevmatike d. o. o. за продуктите и услугите на Continental се подчиняват изключително на съответните договорни споразумения, сключени по отношение на тях и в съответствие с текущата версия на стандартните общи условия на Continental Adria pnevmatike d. o. o., приложими във всеки един от случаите.

Известие за външни връзки

Нашата оферта съдържа връзки към външни уеб сайтове, собственост на трети страни, върху които нямаме влияние върху съдържанието. Поради това не може да носим отговорност за такова друго съдържание. Доставчикът или операторът на съответната страница винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници са били проверени за възможни законови нарушения към момента на създаване на връзките. Неправомерно съдържание не бе открито към момента на създаване на връзките. Регулярна проверка на съдържанието на свързаните страници обаче не е разумен вариант, без конкретни показания за законово нарушение. Веднага ще премахнем съответните връзки, ако се установи, че нарушават който и да е закон.

Наличност на продукти в световен мащаб

Този уеб сайт може да съдържа информация за продукти на Continental, които все още не са налични във Вашата държава. Присъствието на подобна информация на този уеб сайт не загатва намерение от страна на Continental Adria pnevmatike d. o. o. да обяви, че продуктът ще бъде пуснат в продажба в цял свят. Попитайте Вашия търговец или представител на Continental за повече информация относно бъдещи планове за продукти, които все още не са достъпни за Вас.

Търговски марки и авторско право

Търговските марки и лога („търговски марки“) в тези уеб сайтове са собственост на Continental Adria pnevmatike d. o. o. или неговите дъщерни дружества. Никоя част от информацията в тези уеб сайтове не трябва да се тълкува като предоставяне на лиценз или разрешение за използване на търговските марки. За това е необходимо изричното писмено съгласие на Continental Adria pnevmatike d. o. o.. Неупълномощеното използване на тези търговски марки е строго забранено. Continental Adria pnevmatike d. o. o. ще отстоява правата си на интелектуална собственост по цял свят, предмет на законите, приложими във всеки един случай.

© 2018 Continental Adria pnevmatike d. o. o.. Всички права запазени. Всички текстове, изображения, графики, анимации, видеоклипове, музика, звуци и други материали в тези уеб сайтове подлежат на авторско право и други права, свързани с интелектуалната собственост, на Continental Adria pnevmatike d. o. o. и неговите дъщерни дружества. Continental Adria pnevmatike d. o. o. притежава авторското право за подбора, координирането и подреждането на материалите на уеб сайта. Тези материали не може да се копират за търговска употреба или разпространение. Също така не могат и да бъдат изменяни или предавани към други уеб сайтове.